09/08/2022 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
遊西湖八絕其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2014 08:56

 

Nguyên tác

欲把空竿泛碧流,
忘情暫借遣春愁。
魚兒未信非漁父,
眾眾如民怯受鉤。

Phiên âm

Dục bả không can phiếm bích lưu,
Vong tình tạm tá khiển xuân sầu.
Ngư nhi vị tín phi ngư phủ,
Chúng chúng như dân khiếp thụ câu.

Dịch nghĩa

Muốn đem chiếc cần câu không dạo trên sóng biếc,
Có ý gì đâu chỉ tạm mượn để giải nỗi sầu ngày xuân.
Lũ cá chưa tin rằng mình không phải ông chài,
Khiếp sợ mắc phải lưỡi câu như mọi người dân.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cần không muốn thả xuống hồ câu
Chỉ để xuân sang vơi nỗi sầu
Cá ngỡ ta đây câu kéo thật
Như dân tản mất sợ vương câu
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7