30/06/2022 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tản sầu kỳ 1
散愁其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 19:54

 

Nguyên tác

久客宜旋旆,
興王未息戈。
蜀星陰見少,
江雨夜聞多。
百萬傳深入,
寰區望匪它。
司徒下燕趙,
收取舊山河。

Phiên âm

Cửu khách nghi toàn bái,
Hưng vương vị tức qua.
Thục tinh âm kiến thiểu,
Giang vũ dạ văn đa.
Bách vạn truyền thâm nhập,
Hoàn khu vọng phỉ tha.
Tư đồ[1] há Yên, Triệu[2],
Thu thủ cựu sơn hà.

Dịch nghĩa

Cứ lòng vòng mãi nên làm thân khách đã lâu,
Nhà vua mới trung hưng chưa ngưng ngọn giáo.
Sao vùng Thục dưới bóng đêm thấy ít,
Mưa sông đêm nghe nhiều.
Trăm ngàn quân địch nghe đồn rằng đã thâm nhập vào,
Đất vua sao mày dám nhòm ngó.
Quan tư đồ hãy mau xuống vùng Yên, Triệu đi,
Để mau thu lại non sông cũ của ta.

Bản dịch của Phan Ngọc

Khách lâu nay quay bước
Nhà vua chưa nghỉ binh
Thục tối, sao thưa thớt
Mưa sông, đêm càng nhanh
Trăm vạn quân thâm nhập
Vũ trụ mong yên lành
Tư đồ lấy Yên, Triệu
Non sông cũ thái bình
(Năm 760)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Lý Quang Bật.
[2] Phiếm chỉ vùng bắc Trung Quốc: dải đất kéo dài từ Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc tới Liêu Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tản sầu kỳ 1