29/05/2023 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2
初五日直端午節宰牲為禮,因成三律其二

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 18:25

 

Nguyên tác

娘今安在在仙鄉,
此日前年蓋此娘。
造化何仇誅淑慧,
文章無力起糟糠。
薄儀草草陳船次,
暗淚汪汪染柩旁。
岸上白沙流上客,
漠然誰可話衷腸。

Phiên âm

Nương kim an tại tại tiên hương,
Thử nhật tiền niên cái thử nương.
Tạo hóa hà cừu tru thục tuệ,
Văn chương vô lực khởi tao khang.
Bác nghi thảo thảo trần thuyền thứ,
Ám lệ uông uông nhiễm cữu bàng.
Ngạn thượng bạch sa lưu thượng khách,
Mạc nhiên thuỳ khả thoại trung trường.

Dịch nghĩa

Nàng nay ở đâu, ở cõi tiên chăng?
Ngày này năm trước hãy còn nàng ở đây
Tạo hoá có oán thù gì mà nỡ hại con người thông minh hiền thục ấy?
Văn chương chẳng có sức gì vực dậy được người vợ tao khang
Lễ bạc qua loa bày tạm trên thuyền
Dòng lệ thảm ròng ròng tuôn xuống bên linh cữu
Cát trắng trên bờ và khách trên sông
Man mác biết cùng ai tỏ nỗi lòng

Bản dịch của Phan Văn Các

Nàng rày đâu tá? Cõi Tiên chăng?
Năm trước ngày này vẫn có nàng
Tạo hoá oán chi trang thục nữ?
Văn chương khôn vực khách tao khang!
Trong thuyền, lễ mọn ta bày tạm
Bên cữu, lòng đau lệ chảy tràn
Cát trắng trên bờ, khách mặt nước
Cùng ai bày tỏ được can tràng?
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2