07/10/2022 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá học sĩ mao ốc
柏學士茅屋

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 22:09

 

Nguyên tác

碧山學士焚銀魚,
白馬卻走身岩居。
古人已用三冬足,
年少曾開萬卷餘。
晴雲滿戶團傾蓋,
秋水浮階溜決渠。
富貴必從勤苦得,
男兒須讀五車書。

Phiên âm

Bích sơn học sĩ phần ngân ngư,
Bạch mã khước tẩu thân nham cư.
Cổ nhân dĩ dụng tam đông túc,
Niên thiểu tằng khai vạn quyển dư.
Tình vân mãn hộ đoàn khuynh cái,
Thu thuỷ phù giai lưu quyết cừ.
Phú quý tất tòng cần khổ đắc,
Nam nhi tu độc ngũ xa thư.

Dịch nghĩa

Trong núi xanh, vị học sĩ nảy nướng con cá mè,
Ngựa trắng chạy khuất rồi, thân còn náu bên sườn núi.
Người xưa đã dùng đủ ba năm.
Khi còn trẻ từng mở hơn cả vạn quyển sách.
Mây khô đầy cửa tụ lại làm nghiêng cả cột che,
Nước vào mùa thu nổi gần thềm, tuôn xuống rãnh.
Phú quý đương nhiên là kết quả sức lao động mà có,
Thân trai nên đọc sách nhiều có thể chất đầy năm xe.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi xanh học sĩ nướng cá mè,
Sui sẻo qua rồi thân nương khe.
Thiếu niên từng mở hơn vạn quyển,
Người trước đã dùng đủ hai hè.
Nước lũ gần thềm tuôn đường rãnh,
Mây trong tụ lại lệch mái che.
Phụ quí đều nhờ công gắng sức,
Thân trai cần đọc sách năm xe.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bá học sĩ mao ốc