03/07/2022 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miễn tử tôn hành thiện thi
勉子孫行善詩

Tác giả: Vũ Tiến Vinh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 11:15

 

Nguyên tác

善家余慶訓昭經,
吾子孫當努力行。
勿造惡端耽縱肆,
須培仁種保敷榮。
于門車馬闐闐盛,
徐戶公候滾滾生。
為善信之天報福,
存心何待問前程。

Phiên âm

Thiện gia dư khánh huấn chiêu kinh,
Ngô tử tôn đương nỗ lực hành.
Vật tạo ác đoan đam túng tứ,
Tu bồi nhân chủng bảo phu vinh.
Vu môn xa mã điền điền thịnh,
Từ hộ công hậu cổn cổn sanh.
Vi thiện tín chi thiên báo phúc,
Tồn tâm hà đãi vấn tiền trình.

Dịch nghĩa

Nhà tích điều thiện có dư điềm lành ghi rõ ràng trong kinh sách,
Con cháu ta nay nên nỗ lực mà hành thiện.
Chớ gây mầm ác đam mê phóng túng,
Nên vun đắp giống nhân để bảo toàn được hiển vinh lâu dài.
Như nhà họ Vu ngựa xe dìu dặt,
Kìa phủ dòng Từ sinh ra công khanh.
Làm điều thiện tin rằng trời báo phúc,
Giữ lòng mình ngay đâu phải đợi gì trước mắt.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Nhà thiện dư lành rõ trong kinh,
Khuyên con dạy cháu gắng làm nhanh
Chớ gây nghiệp ác say phóng túng
Nên gieo mầm thiện mãi hiển vinh
Họ Vu xe ngựa luôn dìu dặt
Cửa Từ vẫn đấy bậc công khanh
Hành thiện lòng tin trời báo phúc
Giữ lòng đâu phải đợi tiền trình
Bài thơ này được khắc trên văn bia ở lăng thờ Vũ Hồng Lượng, cùng với bài Miễn tử tôn cần học thi. Hai bên còn có hai câu đối:
Tích đức chiêu chiêu Tư mã huấn;
Giáng tường bính bính Thượng thư vân.
積德昭昭司馬訓;
降祥炳炳尚書云。
(Tích đức rõ ràng như lời dạy trong sách nhà Tư Mã;
Giáng điềm phúc tỏ tỏ đã ghi nơi kinh Thượng thư.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tiến Vinh » Miễn tử tôn hành thiện thi