10/12/2022 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Viên Thành thiền sư - 員成禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2015 18:23

 

Nguyên tác

山窮水盡轉身來,
偪得金僵正眼開。
萬象從中身独露,
涅槃生死絕安排。

Phiên âm

Sơn cùng thuỷ tận chuyển thân lai,
Bức đắc kim cương chính nhãn khai.
Vạn tượng tòng trung thân độc lộ,
Niết bàn sinh tử tuyệt an bài.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Gửi thân non nước dặm dài
Kim cương mở mắt lại khai tâm đồng
Vạn tượng thân chỉ một lòng
Niết bàn sinh tử an bài tự nhiên
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Thành thiền sư » Kệ