03/10/2023 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu cầm
秋琴

Tác giả: Vương Dao Tương

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 06:47

 

Nguyên tác

美人秋札至,
貽我金徽琴。
一鼓離鸞曲,
誰人知此音。
寒霜譜哀調,
淡月洗孤心。
何事王孫女,
千秋遺恨深。

Phiên âm

Mỹ nhân thu trát chí,
Di ngã kim huy cầm.
Nhất cổ ly loan khúc,
Thuỳ nhân tri thử âm.
Hàn sương phổ ai điệu,
Đạm nguyệt tẩy cô tâm.
Hà sự Vương Tôn nữ[1],
Thiên thu di hận thâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cuối thu người đẹp đến thăm
Tặng tôi chiếc đàn cầm quý
Khi gảy khúc cổ ly loan
Ai người biết âm khổ luỵ
Điệu buồn hơi sương kể lể
Trăng bạc tẩy rửa tâm côi
Vì đâu gái cưng Trác thị
Ngàn năm để những hận sầu
[1] Vương Tôn tức Trác Vương Tôn 卓王孫. Vương Tôn nữ là con gái Trác Vương Tôn, tức Trác Văn Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Dao Tương » Thu cầm