31/03/2023 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Thuần Nhất pháp sư
贈純一法師

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:08

 

Nguyên tác

法身寂滅色身存,
夜靜三更入夢魂。
縱未懮遊禪祖域,
也曾出入法王門。
懶登賢聖無生路,
甘結人天有漏根。
若過作家談妙旨,
天津何處起猢猻。

Phiên âm

Pháp thân tịch diệt, sắc thân tồn,
Dã tĩnh tam canh nhập mộng hồn.
Túng vị ưu du Thiền tổ vực,
Dã tằng xuất nhập Pháp vương môn.
Lãn đăng hiền thánh vô sinh lộ,
Cam kết nhân thiên hữu lậu côn (căn).
Nhược ngộ tác gia đàm diệu chỉ,
Thiên Tân hà xứ khởi hồ tôn.

Dịch nghĩa

Pháp thân đã tịch diệt mà sắc thân thì còn đấy,
Đêm khuya yên tĩnh lúc canh ba đi vào hồn mộng.
Dẫu chưa rong chơi trong cõi Thiền tổ,
Nhưng cũng đã từng ra vào cửa Pháp vương.
Lười biếng bước lên đường vô sinh của thánh hiền.
Đành buộc với căn tính hữu lậu trong cõi nhân thiên.
Nếu gặp vị cao tăng đại đức để bàn về ý chỉ diệu huyền,
Thì đâu còn nổi lên trò con khỉ trên cầu Thiên Tân.

Bản dịch của Huệ Chi

Pháp thân tịch diệt sắc thân còn,
Đêm lặng, canh ba nhập mộng hồn.
Ví chửa rong chơi nơi Tổ vực,
Cũng từng qua lại chốn Thiền môn.
Vô sinh đường thánh, lười không khứng,
Hữu lậu chất phàm, cố giữ tròn.
Phỏng gặp thầy hay bàn diệu lý,
Dễ đâu bến nước dậy "hồ tôn"?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Tặng Thuần Nhất pháp sư