19/01/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2018 00:35

 

Nguyên tác

日落五原塞,
蕭條亭堠空。
漢家討狂虜,
籍役滿山東。
去年出飛狐,
今年出雲中。
得地不足耕,
殺人以為功。
登高望衰草,
感嘆意何窮。

Phiên âm

Nhật lạc Ngũ Nguyên[1] tái,
Tiêu điều đình hậu không.
Hán gia thảo cuồng Lỗ,
Tịch dịch mãn Sơn Đông.
Khứ niên xuất Phi Hồ[2],
Kim niên xuất Vân Trung[3].
Đắc địa bất túc canh,
Sát nhân dĩ vi công.
Đăng cao vọng suy thảo,
Cảm thán ý hà cùng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời lặn ải Ngũ Nguyên,
Tiêu điều đồn trại trận tiền trống không.
Hán triều chinh phạt Lỗ ngông,
Tìm bắt lao dịch Sơn Đông nháo nhào.
Năm rồi ra ải Phi Hồ,
Vân Trung quân đến chính vào năm nay.
Chiếm đất nhưng chẳng chịu cày,
Giết người làm thích gọi dày công lao.
Lên lầu nhìn cỏ tàn hao,
Mà lòng cảm thán biết sao cho cùng.
[1] Ải nay thuộc Nội Mông, nằm phía tây nam Vân Trung.
[2] Ải tại Uý Châu, nay thuộc trấn Dương Khúc, Thái Nguyên, Sơn Tây.
[3] Nay là Hohhot, Nội Mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Tái hạ khúc