29/01/2022 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần tình bài 1

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:45

 

Từ ngày gặp hội phong vân[1],
Bổ báo chưa hề đặng mỗ phân[2].
Gánh khôn[3] đương quyền tướng phủ,
Lui ngõ[4] được đất nho thần[5].
Ước bề trả ơn minh chúa,
Hết khoẻ[6] phù đạo thánh nhân.
Quốc phú binh cường chăng có chước[7],
Bằng tôi nào thửa ích chưng dân[8].
[1] Gặp hội phong vân, tức Tế hội phong vân 際會風雲, chỉ sự kẻ hiền tài gặp thời được dùng, công danh hiển đạt. Dịch kinh 易經 Càn quái 乾卦 Cửu ngũ 九五: “Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thuỷ lưu thấp, hoả tựu táo, vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ” 同聲相應,同氣相求,水流濕,火就燥,雲從龍,風從虎,聖人作而萬物睹 (Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô, mây bay theo rồng, gió bay theo cọp, thánh nhân xuất hiện mà vạn vật trông vào).
[2] Cả câu ý nói chưa báo đáp ơn vua được phần nào.
[3] Cả câu ý nói khó gánh vác được quyền tể tướng.
[4] Ngõ hầu, may được.
[5] Bề tôi nhà nho.
[6] Hết sức.
[7] Cả câu ý nói không có cách gì làm cho nước giàu binh mạnh.
[8] Cả câu ý nói nào đã có ích gì cho dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Trần tình bài 1