23/10/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Sào Nam tiên sinh Nam du
送巢南先生南遊

Tác giả: Đặng Nguyên Cẩn - Đặng Thúc Nhận

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 11:09

 

Nguyên tác

北州未已復南州,
湖海豪心不肯收。
自笑此生猶白面,
可無奇氣傲滄洲。
邰陽採藥尋高士,
長壘觀碑弔古侯。
獨有三台閒散友,
相思夕夕倚江樓。

Phiên âm

Bắc châu vị dĩ phục Nam châu,
Hồ hải hào tâm bất khẳng thâu.
Tự tiếu thử sinh do bạch diện,
Khả vô kỳ khí ngạo thương châu.
Thai Dương[1] thái dược tầm cao sĩ,
Trường luỹ[2] quan bi điếu cổ hầu.
Độc hữu Tam Thai[3] nhàn tán hữu,
Tương tư tịch tịch ỷ giang lâu.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Vừa ra Bắc đó lại vào Nam,
Hồ hải lòng hăng bước chửa nhàm.
Tự nghĩ thân này còn mặt trắng,
Há không khí lạ ngạo đời phàm.
Cổ hầu luỹ nọ tìm bia đá,
Cao sĩ làng kia hái thuốc thơm.
Lựa có Tam Thai người bạn cũ,
Giang lầu ngồi dựa ngóng thâu đêm.
Lúc làm bài này, Đặng Nguyên Cẩn đang làm Giáo thụ phủ Hưng Nguyên mà Phan Bội Châu vào kinh và đi Nam sau khi Bắc du mới về.

Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 27
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
[2] Tức Luỹ Thầy trường dục, do Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đắp ở Quảng Bình.
[1] Làng Thai Dương ở gần cửa Thuận An, là làng ông Cao Sĩ Huỳnh Quang có làm bài Hoài nam khúc.
[3] Tên hiệu của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyên Cẩn » Tống Sào Nam tiên sinh Nam du