05/02/2023 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật cổ kỳ 3
述古其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 22:16

 

Nguyên tác

漢光得天下,
祚永固有開。
豈惟高祖聖,
功自蕭曹來。
經綸中興業,
何代無長才。
吾慕寇鄧勳,
濟時信良哉。
耿賈亦宗臣,
羽翼共裴回。
休運終四百,
圖畫在雲臺。

Phiên âm

Hán Quang[1] đắc thiên hạ,
Tộ vĩnh cố hữu khai.
Khởi duy cao tổ thánh,
Công tự Tiêu, Tào[2] lai.
Kinh luân trung hưng nghiệp,
Hà đại vô trường tài.
Ngô mộ Khấu, Đặng[3] huân,
Tế thì Tín, Lương[4] tai.
Cảnh, Nghị[5] diệc tông thần,
Vũ dực cộng bồi hồi.
Hưu vận chung tứ bách,
Đồ hoạ tại Vân Đài[6].

Dịch nghĩa

Hán Quang được đất nước rồi,
Mở đầu cho một vận hội mới.
Đâu có phải là nhờ ơn tiên tổ của ông ta,
Mà công do hai ông Tiêu Hà và Tào Tham.
Làm cho cơ nghiệp hưng thịnh lên,
Thời nào mà chẳng có người tài cao.
Tôi khâm phục công lao hai ông Khấu Tuân và Đặng Vũ,
Giúp lúc loạn có Hàn Tín với Trương Lương vậy.
Cảnh Yểm với Giả Nghị đều là những vị quan giỏi,
Trong ban tham mưu cùng lo lắng.
Vận nhà Hán chấm dứt sau bốn trăm năm,
Hình ảnh các ông đó có trong Đài Mây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quang Vũ được thiên hạ,
Vận may được khởi đầu.
Đâu phải nhờ ơn tổ,
Công do từ Tiêu, Tào.
Trợ giúp ngai vàng vững,
Các đời, tài thiếu đâu.
Khấu, Đặng tôi ngưỡng mộ,
Tín, Lương lúc lao đao.
Cảnh, Nghị đều tài giỏi,
Chung sức bao công lao.
Bốn trăm năm vận dứt,
Vân Đài hình nêu cao.
(Năm 763)

[1] Hán Quang Vũ.
[2] Tiêu Hà 蕭何 và Tào Tham 曹參.
[3] Khấu Tuân 寇恂 (? - 36 tr.CN) tự Tử Dực 子翼, người Xương Bình thời Đông Hán, theo vua Quang Vũ phá quân Lục Lâm, được cho làm thái thú Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, sau một năm được đổi đi chỗ khác nhưng dân chúng xin vua cho ở lại. Đặng Vũ 鄧禹 tự Trọng Hoa 仲華, người vùng Tân Dã.
[4] Hàn Tín và Trương Lương.
[5] Cảnh Yểm 耿弇 tự Bá Chiêu 伯昭, người vùng Phù Phong, Mậu Lăng. Giả Nghị 賈誼 (200 tr.CN - 168 tr.CN) người Lạc Dương đời Hán, có tài văn học và lập thuyết chính trị. Hán Văn Đế phong làm bác sĩ, sau lại nghe lời dèm pha, biếm ông đi làm Trường Sa Vương thái phó. Người đời gọi ông bằng các tên Giả sinh, Giả thái phó, Giả Trường Sa.
[6] Nơi thờ các vị công thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thuật cổ kỳ 3