20/01/2022 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu hành
涼州行

Tác giả: Đới Lương - 戴良

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 22:40

 

Nguyên tác

涼州城頭聞打鼓,
涼州城北盡胡虜。
羽書昨夜到西京,
胡兵已犯涼州城。
涼州兵氣若雲黑,
百萬人家皆已沒。
漢軍西出笛聲哀,
胡騎聞之去復來。
年年此地成邊土,
竟與胡人相間處。
胡人有婦能漢音,
漢女亦解調胡琴。
調胡琴,按胡譜,
夫婿從軍半生死,
美人踏筵尚歌舞。
君不見古來邊頭多戰傷,
生男豈如生女強。

Phiên âm

Lương Châu thành đầu văn đả cổ,
Lương Châu thành bắc tận Hồ Lỗ.
Vũ thư tạc dạ đáo Tây kinh[1],
Hồ binh dĩ phạm Lương Châu thành.
Lương Châu binh khí nhược vân hắc,
Bách vạn nhân gia giai dĩ một.
Hán quân tây xuất địch thanh ai,
Hồ kỵ văn chi khứ phục lai.
Niên niên thử địa thành biên thổ,
Cánh dữ Hồ nhân tương gian xứ.
Hồ nhân hữu phụ năng Hán âm,
Hán nữ diệc giải điệu Hồ cầm.
Điệu Hồ cầm, Án Hồ phổ,
Phu tế tòng quân bán sinh tử,
Mỹ nhân đạp diên thượng ca vũ.
Quân bất kiến cổ lai biên đầu đa chiến thương,
Sinh nam khởi như sinh nữ cường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lương Châu trống nổi đầu thành,
Toàn quân Hồ ở bắc vành Lương Châu.
Thư gấp Tây Kinh đêm rồi,
Lỗ binh xâm phạm Lương Châu nhiều ngày.
Lương Châu sát khí đen mây,
Vạn nhà người chết phơi thây trong ngoài
Sáo buồn lính Hán trẩy đoài,
Kỵ binh Hồ lại vung roi quay về.
Năm năm biên cảnh đất kia,
Là vùng trái độn tranh chia Hán Hồ.
Vợ Hồ tiếng Hán thao thao,
Gái Hán lại hiểu đờn Hồ hợp thanh.
Hồ cầm giỏi, luật đờn rành,
Theo quân sống chết những anh chồng nhà.
Tiệc vui gái đẹp múa ca,
Chỉ nơi biên cảnh trẻ già thương tâm.
Thấy chăng sinh nữ hơn nam.
[1] Chỉ Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Lương » Lương Châu hành