26/11/2020 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01
上皇西巡南京歌其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 09:18

 

Nguyên tác

胡塵輕拂建章臺,
聖主西巡蜀道來。
劍壁門高五千尺,
石為樓閣九天開。

Phiên âm

Hồ[1] trần khinh phất kiến Chương Đài[2],
Thánh chủ tây tuần Thục đạo lai.
Kiếm Bích Môn cao ngũ thiên xích,
Thạch vi lâu các cửu thiên khai.

Dịch nghĩa

Bụi giặc Hồ nhẹ phớt trên đường Chương Đài,
Nhà vua đi về hướng tây đi tuần ở đất Thục.
Cửa Kiếm Bích cao những năm ngàn thước,
Đá tạo thành lầu như mở ra chín tầng trời.

Bản dịch của Ngao_0p

Giặc Hồ vấy bụi nhiễu Chương Đài
Thánh chủ tuần tây đường Thục dài.
Cửa Kiếm Bích cao năm ngàn thước
Chín tầng trời mở đá ra oai.
Năm 755, An Lộc Sơn tạo phản, kéo quân chiếm hai kinh đô, Đường Huyền Tông phải chạy lánh nạn vào Thành Đô đất Thục. Ông nhường ngôi cho con, lên làm thái thượng hoàng. Tác giả nói tránh là thượng hoàng đi tuần phương tây khi làm mười bài này. Trường An là tây kinh, Lạc Dương là đông kinh, nay lánh nạn Thành Đô, Đường Huyền Tông gọi Thành Đô là nam kinh, cung ông ở tạm gọi là cung Hoa Dương.

[1] Ám chỉ An Lộc Sơn. Bài thơ này viết khi An Lộc Sơn tấn công thành Trường An, Đường Huyền Tông đi tuần phía tây đến đất Thục tị nạn.
[2] Tên một con đường ở thành Trường An bên Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01