01/04/2023 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn
答徐道行真心之問

Tác giả: Trí Huyền thiền sư - 智玄禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:29

 

Nguyên tác

玉裏秘聲演妙音,
個中滿目露禪心。
河沙境是菩提道,
擬向菩提隔萬尋。

Phiên âm

Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm,
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm.
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo,
Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm.

Dịch nghĩa

Những thanh huyền bí trong viên ngọc phát ra những âm vang kỳ diệu
Trong đó ý thiền hiện ra rành rành
Cảnh giới nhiều như cát bụi đều là cõi Bồ Đề
Nhưng nếu dụng tâm đi tìm Bồ Đề thì sẽ xa vô cùng.

Bản dịch của Nguyễn Duy

Thầm nghe tiếng ngọc cất lên
Rõ ràng trong ngọc lẽ thiền hiện ra
Toàn là cảnh Phật quanh ta
Nhọc công tìm kiếm lại xa vô cùng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Huyền thiền sư » Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn