09/08/2022 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
答樂天臨都驛見贈

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2014 11:54

 

Nguyên tác

北固山邊波浪,
東都城里風塵。
世事不同心事,
新人何似故人。

Phiên âm

Bắc Cố sơn[1] biên ba lãng,
Đông Đô[2] thành lý phong trần.
Thế sự bất đồng tâm sự,
Tân nhân hà tự cố nhân[3].

Dịch nghĩa

Phía bắc núi Cố gần sông có sóng lớn,
Kinh thành Đông Đô lắm gió bụi.
Thế sự khác với tâm sự,
Kẻ mới tới đâu bằng được người đến trước.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bắc núi Cố giáp sông sóng dữ
Chốn Đông Đô bụi, gió tung hoành
Việc đời đâu tựa tâm tình
Làm thân mới tới đâu bình người xưa
Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị, bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Lâm Đô dịch nay ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

[1] Núi ở gần Lâm Đô dịch.
[2] Nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, đời Đường là kinh đô phụ phía đông của kinh đô chính là Trường An.
[3] Bạch và Lưu đều làm quan ở Đông Đô, kẻ trước người sau đều bị biếm ra Tô Châu, nên có "tân nhân" và "cố nhân" là vì thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng