29/05/2023 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 31/12/2007 13:48

 

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?
- Đan sàng thiếp cũng xin vâng,
Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng?
Khảo dị:
Đêm trăng trong anh mới hỏi nàng:
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?
- Đan sàng thiếp hãy xin vâng,
Tre non đủ lá chưa đan nên sàng?
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng