28/11/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tuyệt mệnh

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 15:43

 

Hãy nhớ nguồn nhớ cội
Đừng dục lợi cầu vinh
Hãy rõ thấu sự tình
Soi văn minh tiến bộ
Hãy noi gương tông tổ
Lo việc nước phò vua.
Túp lều tranh là sản nghiệp tổ đời
Mười pho sách là tăm hơi lưu giữ
Đừng nhận chức Lang Sa[1] cắt cử
Ráng tiến thân dùng chữ “thành tâm”
Ngậm ngùi thay ngẫm lại “toái cầm”
Tử Kỳ[2] chết mất đập đàn thôi
Non nước cùng ai những ngậm ngùi
Bốn mặt gió xuân, đều bạn cả
Tri âm muốn kiếm lại không người.
[1] Lang Sa dịch chữ France (Pháp).
[2] Nhắc tích Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn thời Xuân Thu - Chiến Quốc ở Trung Quốc. Theo sách Lã thị Xuân Thu, Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ ở ngoài lắng nghe. Sau, Tử Kỳ mất, Bá Nha buồn rầu đập vỡ đàn vì mất bạn tri âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Thơ tuyệt mệnh