03/10/2022 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến bi thuật
訪清潭公消息不見悲述

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2016 08:13

 

Nguyên tác

雲路功名奢望我,
沙場音問重悲公。
遭時俊傑知心幾,
謀國人賢轉眼空。
只向死生求節義,
莫將成敗論英雄。
邊疆共濟書猶在,
誰向戎場敍戰功。

Phiên âm

Vân lộ công danh xa vọng ngã,
Sa trường âm vấn trọng bi công.
Tao thời tuấn kiệt tri tâm kỷ,
Mưu quốc nhân hiền chuyển nhãn không.
Chỉ hướng tử sinh cầu tiết nghĩa,
Mạc tương thành bại luận anh hùng.
Biên cương cộng tế thư[1] do tại,
Thuỳ hướng nhung trường tự chiến công.

Dịch nghĩa

Công danh đường mây tôi còn hy vọng nhiều
Tin tức chốn chiến trường nghĩ càng thương ông
Bậc tuấn kiệt gặp thời biết lòng mình dễ có mấy
Người hiền tài lo việc nước nháy mắt đã không còn
Chỉ nhắm vào chỗ sống chết để tìm người tiết nghĩa
Không nên đem việc thành bại mà đánh giá bậc anh hùng
Bức thư nói cùng nhau giúp việc bờ cõi vẫn còn ở đây
Ai tới chiến trường mà trình bày chiến công

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Sự nghiệp đường mây tớ những mong,
Thư từ mặt trận nhớ thương ông.
Gặp thời tuấn kiệt chung lòng ít,
Lo nước nhân hiền chớp mắt không.
Chết sống cốt sao tìm tiết nghĩa,
Hơn thua chi sá luận anh hùng.
Biên cương góp sức thư còn đó,
Ai tới sa trường kể chiến công!
Thanh Đàm họ Nguyễn người Nghệ An có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Nguyên Thành, người phủ Anh Sơn (nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Bức thư nói cùng nhau. Nguyên trước ông Thanh Đàm có gửi thư nói rằng: “Nay bờ cõi có việc, các ông may được gặp thời, nên cùng bậc quân tử ở triều, ở quận hợp sức mà làm việc, tôi rất lấy làm thoả lòng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Phỏng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến bi thuật