25/10/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 089
山居百詠其八十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 15:00

 

Nguyên tác

山居回首歎歸歟,
識破元來總是虛。
莫去沿門窮乞食,
自家衣裏有明珠。

Phiên âm

Sơn cư hồi thủ thán quy dư,
Thức phá nguyên lai tổng thị hư.
Mạc khứ diên môn cùng khất thực,
Tự gia y lý hữu minh châu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quay lại muốn về ư?
Biết rõ nguyên lai cả thảy hư.
Lần cửa xin ăn đừng thế ấy,
Minh châu trong áo giàu có dư.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 089