08/12/2021 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Trì Dương sở cư
別池陽所居

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2014 08:42

 

Nguyên tác

黃塵初起此留連,
火耨刀耕六七年。
夜雨老農傷水早,
雪晴漁父共舟船。
已悲世亂身須去,
肯愧途危跡屢遷。
卻是九華山有意,
列行相送到江邊。

Phiên âm

Hoàng trần sơ khởi thử lưu liên,
Hoả nậu đao canh lục thất niên.
Dạ vũ lão nông thương thuỷ tảo,
Tuyết tình ngư phủ cộng chu thuyền.
Dĩ bi thế loạn[1] thân tu khứ,
Khẳng quý đồ nguy tích lũ thiên.
Khước thị Cửu Hoa[2] sơn hữu ý,
Liệt hàng tương tống đáo giang biên.

Dịch nghĩa

Vùng đất bụi vàng này ở từ khi khi khai phá đến nay,
Đốt cỏ đào kinh đã sáu bảy năm.
Những đêm mưa lão nông lo nước dâng sớm,
Tuyết tan ngư phủ gom thuyền bè đi đánh cá.
Vì lo loạn lạc sắp tràn qua đây nên phải đi,
Tự thẹn thấy nguy chạy trước.
Hình như núi Cửu hoa có ý tốt,
Đứng dàn hàng tiễn ta ra tới bờ sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng bụi vàng ở từ mới vỡ
Khai khẩn nay đã cỡ bảy năm
Đêm mưa lo nước sớm dâng
Tuyết tan ngư phủ gom thuyền kéo đi
Lo loạn lạc một khi tràn tới
Thẹn cũng đi thì mới yên thân
Núi Cửu Hoa cũng ân cần
Dàn hàng ra tiễn tới gần bờ sông
Trì Dương nay là huyện Quý Trì tỉnh An Huy. Khoảng năm 875 tác giả có ở đây một thời gian.

[1] Chỉ loạn Hoàng Sào, nghĩa quân từ Giang Nam tiến chiếm kinh đô Trường An tất phải đi qua Trì Dương.
[2] Tên núi trong địa phận Trì Dương, gồm chín ngọn núi hình như hoa sen hợp thành, nên gọi như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Biệt Trì Dương sở cư