22/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng ký Chương thập thị ngự
奉寄章十侍禦

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 06:09

 

Nguyên tác

淮海維揚一俊人,
金章紫綬照青春。
指麾能事回天地,
訓練強兵動鬼神。
湘西不得歸關羽,
河內猶宜借寇恂。
朝覲從容問幽仄,
勿雲江漢有垂綸。

Phiên âm

Hoài hải duy dương[1] nhất tuấn nhân,
Kim chương tử thụ chiếu thanh xuân.
Chỉ huy năng sự hồi thiên địa,
Huấn luyện cường binh động quỷ thần.
Tương tây bất đắc quy Quan Vũ[2],
Hà Nội[3] do nghi tá Khấu Tuân[4].
Triều cận tòng dung vấn u trắc,
Vật vân Giang Hán[5] hữu thuỳ luân.

Dịch nghĩa

Vùng Hoài hải đầy khí thế có một bậc anh hùng,
Huân chương vàng gù vai đỏ rực sáng nơi thân trai.
Chỉ ngọn cờ lệnh mà có thể khiến đất trời quay lại,
Luyện tập binh mạnh khiến quỉ thần ghê sợ.
Quan Vũ không thể quay về vùng tây sông Tương,
Khấu Tuân còn thích hợp để lưu lại Hà Nội.
Trong buổi triều, nếu vua hỏi về những kẻ xa lánh đời,
Chớ nói rằng nơi Giang Hán có người thả câu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoài hải, nổi lên kẻ xuất quần,
Bài vàng, gù đỏ rạng ánh xuân.
Vẫy cờ có thể xoay trời đất,
Rèn lính làm kinh đến quỉ thần.
Tương tây đành mất, kìa Quan Vũ,
Hà nội còn đây, với Khấu Tuân.
Buổi chầu, nếu hỏi ai còn ẩn,
Đừng thưa Giang Hán, kẻ buông cần!
(Năm 764)

[1] Thư kinh: "Ngã vũ duy dương, xâm vu chi cương, thủ bỉ hung tàn" 我武維揚,侵于之疆,取彼凶殘 (Thế mạnh của ta xâm chiếm biên cương, dẹp thói hung tàn của nó).
[2] Tự Vân Trường, người Hà Đông thời Tam Quốc, kết nghĩa anh em với Lưu Bị, Trương Phi. Sau khi chết, ông được dân thờ như thánh.
[3] Phía bắc sông Hoàng Hà.
[4] Tự Tử Dực 子翼, người thời Đông Hán, theo vua Quang Vũ phá quân Lục Lâm, được cho làm thái thú Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam. Sau một năm, được đổi đi chỗ khác, nhưng dân chúng xin vua cho ở lại.
[5] Chỉ Quỳ Châu vì nơi này nằm trong lưu vực sông Trường giang và Hán thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng ký Chương thập thị ngự