26/09/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trực dạ
直夜

Tác giả: Lưu Quân - 劉筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 20:40

 

Nguyên tác

雞人肅唱發章泃,
漢殿重重虎戟稠。
綷羽欲栖溫室樹,
金波先上結璘樓。
風來太液聞鳴鶴,
霧卷明河見飲牛。
萬國表章頻奏瑞,
手披天語思如流。

Phiên âm

Kê nhân[1] túc xướng phát Chương Câu[2],
Hán điện trùng trùng hổ kích trù[3].
Tuý vũ[4] dục thê Ôn Thất[5] thụ,
Kim ba tiên thướng Kết Lân[6] lâu.
Phong lai Thái Dịch[7] văn minh hạc,
Vụ quyển Minh Hà[8] kiến ẩm ngưu[9].
Vạn quốc biểu chương tần tấu thuỵ,
Thủ phi thiên ngữ tứ như lưu.

Dịch nghĩa

Người gà gáy đúng giờ phát ra từ Chương Câu
Điện Hán lớp lớp kích hổ bôn dựng dày
Chim tuý vũ muốn đậu xuống cây điện ấm
Ánh vàng đẫ lấp lánh chiếu vào ngọc trên lầu
Gió về ao Thái Dịch nghe tiếng hạc kêu
Sông Ngân mù cuốn trông thấy trâu uống nước
Biểu chương các nước tâu lên đều tốt cả
Tay giở lời vua tứ dạt dào

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Người gà gáy đúng tự Chương Câu
Điện Hán hổ bôn dựng trước sau
Tuý vũ muốn xà cây điện ấm
Ánh vàng đã loáng ngọc lầu cao
Gió về Thái Dịch nghe lời hạc
Mù cuốn sông Ngân thấy dáng trâu
Vạn quốc biểu tâu tin tức tốt
Lời vua tay giở tứ dâng trào.
Bài này tuyển từ Tây Côn thù xướng tập quyển ba.

[1] Quan báo sáng trong cung.
[2] Tên nhà quan ở đời Hán.
[3] Chế độ nhà Hán, vua lên triều, hổ bôn trung lang tướng đứng dưới thềm, cầm kích hoặc giáo dài để tỏ oai.
[4] Chim năm màu.
[5] Trong cùng Trường Lạc nhà Hán có điện Ôn Thất.
[6] Trong cung Đại Minh nhà Đường có Kết Lân lâu.
[7] Trong cung Kiến Chương nhà Hán có ao Thái Dịch. Năm Nguyên Thuỷ thứ 6 đời Chiêu Đế có hạc vàng hạ xuống đây.
[8] Ngân Hà.
[9] Hình dáng Ngưu Lang cho trâu uống nước (theo Bác vật chí).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Quân » Trực dạ