30/11/2021 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo đường nhất thượng nhân
草堂一上人

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2014 06:22

 

Nguyên tác

一公持一缽,
想復度遥岑。
地瘦無黄犢,
春來草更深。

Phiên âm

Nhất công trì nhất bát,
Tưởng phục độ dao sầm.
Địa sấu vô hoàng độc,
Xuân lai thảo cánh thâm.

Bản dịch của Hồng Hà

Cao tăng bưng chiếc bát
Mong lại vượt non ngàn
Đất cằn không bóng nghé
Xuân sang cỏ rậm tràn
Thượng nhân chỉ người trí đức cao, thường là tăng nhân. Sách Thích thị yếu lãm 釋氏要覽 của thiền sư Thích Đạo Thành 釋道誠 đời Bắc Tống viết: “Trong thì đầy đủ trí đức, ngoài thì cụ túc các thắng hạnh, ở trong người mà trên người, được xưng là thượng nhân” 內有智德,外有勝行,在眾人之上者為上人.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Thảo đường nhất thượng nhân