21/09/2020 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôn phu nhân quy Thục

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nông Dân Gò Công vào 09/02/2007 03:15

 

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng.
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô[1] bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán[2] trau tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày[3] gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn[4],
Thà mất lòng anh đặng[5] bụng chồng.
Tôn phu nhân tức em gái Tôn Quyền, vua nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Thục là nhà Thục Hán (Trung Quốc). Phan Văn Trị có hoạ lại bài này của Tôn Thọ Tường.

Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm học liệu Sài Gòn xuất bản (bản in lại lần thứ 9), 1968, tr. 163-164
[1] Nhà Đông Ngô (Trung Quốc).
[2] Nhà Thục Hán (Trung Quốc).
[3] Khảo dị: “đem đày”.
[4] Chu Du, một tướng giỏi của Tôn Quyền.
[5] Khảo dị: “được”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Tôn phu nhân quy Thục