08/12/2022 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cháu Nông Thị Trưng

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 02:55

 

Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà.
1944

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1970
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
3. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tặng cháu Nông Thị Trưng