05/07/2022 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại vũ kỳ 1
大雨其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2014 11:05

 

Nguyên tác

大羅城外雨綿綿,
西洱江頭水浸天。
甘澤總肥秋藻蓼,
餘波應及歲園田。
出門處處堪乘艇,
抱鍤家家似障川。
有約故鄉人且至,
諸君不急為今年。

Phiên âm

Đại La thành ngoại vũ miên miên,
Tây Nhị giang đầu thuỷ tẩm thiên.
Cam trạch tổng phì thu tảo liệu,
Dư ba ưng cập tuế viên điền.
Xuất môn xứ xứ kham thừa đĩnh,
Bão tráp gia gia tự chướng xuyên.
Hữu ước cố hương nhân thả chí,
Chư quân bất cấp vị kim niên.

Dịch nghĩa

Bên ngoài thành Đại La mưa dai dẳng
Ở đầu sông Nhĩ phía tây nước liền trời
Đầm nước ngọt tràn đầy rong nghễ mùa thu
Sóng thừa quanh năm đầy ruộng vườn
Ra cửa nơi nơi phải đi thuyền
Ôm cái mai nhà nào cũng tựa như muốn ngăn nước sông lên
Có hẹn với quê nhà người hãy đến
Các ông chẳng cần gấp vội gì về năm nay

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngoài thành Đại La mưa, mưa hoài
Tây Nhị hà kia nước lộn trời
Chằm ngọt, thu về, rong nghễ tốt
Ngập xong, năm trọn, ruộng vườn tươi
Ra đường, chốn chốn thuyền đua lái
Ngăn nước, nhà nhà thuổng với mai
Có hẹn quê nhà, xin khách đến
Năm nay các vị cứ nhàn thôi
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại vũ kỳ 1