19/06/2024 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành
隴西行

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 21:39

 

Nguyên tác

十里一走馬,
五里一揚鞭。
都護軍書至,
匈奴圍酒泉。
關山正飛雪,
烽火斷無煙。

Phiên âm

Thập lý nhất tẩu mã,
Ngũ lý nhất dương tiên.
Đô hộ quân thư chí,
Hung Nô vi Tửu Tuyền[1].
Quan san chính phi tuyết,
Phong hoả đoạn vô yên.

Dịch nghĩa

Trạm mười dặm một kỵ binh đang phi nước đại,
Rồi trạm năm dặm một kỵ binh khác đang ra roi.
Tất cả đều mang quân thư hoả tốc:
Quân Hung Nô đang vây thành Tửu Tuyền.
Nơi quan ải đang đổ tuyết,
Phong hoả đài không dùng được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trạm mười dặm ngựa phi nước đại
Rồi trạm năm cũng phải ra roi
Mang thư hoả tốc kịp thời
Hung Nô vây hãm Tửu Tuyền đã lâu
Tuyết đang rơi chốn ải đầu
Cho nên phong hoả đài đâu có dùng
Lũng Tây là vùng gò đống sa mạc nay thuộc huyện Ninh Hạ, tỉnh Cam Túc, xưa là đất Hung Nô. Hán Vũ Đế đánh chiếm rồi sát nhập vào Trung Quốc, nhưng đến đời Đường chiến sự vẫn xảy ra.

[1] Tên thành trong Lũng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lũng Tây hành