24/01/2021 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ôm bó mạ xuống đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:38

 

Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng ca, tay cấy mà lòng nhớ ai.
Ai về đường ấy hôm mai,
Gửi dăm điều nhớ, gửi vài điều thương.
Gửi cho đến chiếu đến giường,
Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm.
Khảo dị:
Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng hò tay cấy mà lòng nhớ ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ôm bó mạ xuống đồng