02/12/2020 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị hà kỳ 2
珥河其二

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:28

 

Nguyên tác

沙洲去歲孕中流,
今歲移來北岸頭。
水勢自來多換轉,
人生應覺易沈浮。
百年江上深根樹,
千里風中有楫舟。
柱石此心能穩定,
悠悠物外更何優。

Phiên âm

Sa châu khứ tuế dựng trung lưu,
Kim tuế di lai bắc ngạn đầu.
Thuỷ thế tự lai đa hoán chuyển,
Nhân sinh ưng giác dị trầm phù.
Bách niên giang thượng thâm căn thụ,
Thiên lý phong trung hữu tiếp chu.
Trụ thạch thử tâm năng ổn định,
Du du vật ngoại cánh hà ưu.

Dịch nghĩa

Năm ngoái cát trên sông bao bọc dòng sông
Năm nay đầu bờ phía bắc đã di chuyển.
Thế nước chảy đến đã có nhiều thay đổi
Người ta nên biết rằng thế sự dễ thăng trầm.
Trăm năm, trên bờ đã có nhiều cây cổ thụ gốc rễ sâu xa.
Trong gió ngàn dặm có mái chèo của chiếc thuyền
Lòng này như trụ đá sầu lâu dài.
Há còn man mác lo âu về những cái vật ngoại thân?

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Năm ngoái cát vàng lấp cửa sông,
Năm nay con nước đã thay dòng.
Dòng sông thế nước đà lưu chuyển,
Thế sự nhân tình cũng biến thông.
Trong gió tiếng chèo bay vạn dặm
Trên bờ cổ thụ mọc trăm đông.
Lòng này, trụ đá sầu dằng dặc,
Những vật ngoại thân chớ bận lòng
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Nhị hà kỳ 2