26/09/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao đô hộ thông mã hành
高都護驄馬行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2014 21:44

 

Nguyên tác

安西都護胡青驄,
聲價欻然來向東。
此馬臨陣久無敵,
與人一心成大功。
功成惠養隨所致,
飄飄遠自流沙至。
雄姿未受伏櫪恩,
猛氣猶思戰場利。
腕促蹄高如踣鐵,
交河幾蹴曾冰裂。
五花散作雲滿身,
萬里方看汗流血。
長安壯兒不敢騎,
走過掣電傾城知。
青絲絡頭為君老,
何由卻出橫門道。

Phiên âm

An Tây[1] đô hộ hồ thanh thông,
Thanh giá hốt nhiên lai hướng đông.
Thử mã lâm trận cửu vô địch,
Dữ nhân nhất tâm thành đại công.
Công thành huệ dưỡng tuỳ sở trí,
Phiêu phiêu viễn tự lưu sa chí[2].
Hùng tư vị thụ phục lịch ân,
Mãnh khí do tư chiến trường lợi.
Oản xúc đề cao như bặc thiết,
Giao hà kỷ xúc tằng băng liệt.
Ngũ hoa tán tác vân mãn thân,
Vạn lý phương khan hãn lưu huyết[3].
Trường An tráng nhi bất cảm kỵ,
Tẩu quá xiết điện khuynh thành tri.
Thanh ty lạc đầu vị quân lão,
Hà do khước xuất Hoành Môn[4] đạo.

Bản dịch của Nhượng Tống

An Tây đô hộ có ngựa hồ
Mới từ đông sang thanh giá to
Ngựa này ra trận vốn vô địch
Cùng chủ rắp lập công nghìn thu
Công thành phụng dưỡng tuỳ theo ý
Phăng phăng mới tự Lưu Sa đến
Sức mạnh chưa cam nép xó tầu
Khí hùng còn tưởng vào vòng chiến
Vó cao, móng rắn, sắt nào tầy
Qua sông đá mạnh băng tan ngay
Muôn dặm, mồ hôi coi máu rấp
Năm nay, mình mẩy rải hoa đầy
Dân khổ đất Kinh không dám cưỡi
Nghiêng thành chớp loáng xem như tưới
Tơ xanh ràng đầu xui ngựa già
Hoành Môn nào biết thuở nào qua?
(Năm 749)

Cao đô hộ tức Cao Tiên Chi 高仙芝, cuối năm Khai Nguyên nhậm An Tây phó đô hộ.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Tỉnh Cam Túc ngày nay.
[2] Thơ Tào Thực có câu “Phiêu phiêu tuỳ trường phong” 飄飄隨長風 (Chạy phăng phăng theo gió). Bài nhạc phủ Thiên mã lại 天馬徠 có câu “Thiên mã lại, tòng tây cực, độ lưu sa” 天馬徠,從西極,涉流沙.
[3] Chỉ loại ngựa tốt có mồ hôi đỏ như máu.
[4] Một cửa ở bắc thành Trường An để đi lên phía tây, ở đây ám chỉ lối đi An Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cao đô hộ thông mã hành