14/04/2024 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động
仙子送劉阮出洞

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 12:58

 

Nguyên tác

殷勤相送出天台,
仙境那能卻再來。
雲液既歸須強飲,
玉書無事莫頻開。
花當洞口應長在,
水到人間定不迴。
惆悵溪頭從此別,
碧山明月照蒼苔。

Phiên âm

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai,
Tiên cảnh na năng khước tái lai.
Vân dịch[1] ký quy tu cưỡng ẩm,
Ngọc thư[2] vô sự mạc tần khai.
Hoa đương động khẩu ưng trường tại,
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi.
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt,
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.

Dịch nghĩa

Ân cần tiễn nhau ra khỏi động Thiên Thai
Cõi tiên đã đi rồi khó mà trở lại lần nữa
Đây rượu tiên (vân dịch) người về hãy cố uống đi
Lá thư quý (ngọc thư) nếu không việc gì chớ mở luôn
Hoa cửa động vẫn còn tươi thắm mãi
Nước chảy về trần không bao giờ trở lại
Bần thần xót xa bên đầu suối, từ nay ly biệt
Trên núi biếc chỉ còn ánh trăng sáng soi rêu xanh.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đưa nhau ra khỏi Thiên Thai,
Cảnh Tiên dễ có tái lai được nào
Đã về gượng uống rượu đào,
Ngọc thư xin chớ ra vào xem luôn
Hoa thơm ở động vẫn còn,
Nước đi đi mãi xuống luôn cõi trần
Từ đây cách biệt tình quân,
Bóng trăng, rêu núi, tần ngần nỗi thương.
[1] Là tên một thứ rượu.
[2] Là sách nói về phép tu tiên, tu luyện Đạo gia. Tiền giải tả lòng ân cần khi từ biệt, hậu giải nói đã trở về cõi trần là không được gặp nhau nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động