21/05/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hình ảnh trong gương
Mirror image

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi hoanghannom vào 23/09/2017 22:21

 

Nguyên tác

Tonight I saw myself in the dark window as
the image of my father, whose life
was spent like this,
thinking of death, to the exclusion
of other sensual matters,
so in the end that life
was easy to give up, since
it contained nothing: even
my mother’s voice couldn’t make him
change or turn back
as he believed
that once you can’t love another human being
you have no place in the world.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Đêm nay tôi thấy mình trong ô cửa sổ tối như
hình ảnh của cha tôi, cuộc đời ông
trôi đi như thế này,
nghĩ về cái chết, đến mức loại trừ
những vấn đề nhục cảm khác,
nên cuối cùng cuộc đời ấy
thật dễ dàng từ bỏ, vì
nó chẳng chứa đựng gì: ngay cả
giọng mẹ tôi cũng chẳng thể khiến ông
thay đổi hay quay lại
vì ông tin
rằng một khi ta chẳng thể yêu người khác
thì ta chẳng có chỗ trên thế giới này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Hình ảnh trong gương