07/07/2022 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Công cư Tào

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2018 21:43

 

Tôi chúa đôi phương cảnh quạnh hiu,
Cũng vì một chút nghĩa liu điu.
Ơn Tào dẫu chất nghìn cân nặng,
Nợ Hán còn mang một gánh trìu.
Đuốc ngọc canh khuya trời một góc,
Vườn đào thề cũ ruột trăm chìu.
Ví ai muốn thấu nguồn cơn ấy,
Xin hỏi chàng Trương nỗi khúc khiu.
Bản ở trên theo Hương vườn cũ.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 91, tháng 1-1925):
Tôi chúa đôi phương cảnh quạnh hiu,
Cũng vì một chút nghĩa liêu điêu.
Ân Tào ví nấn ngàn cân nặng,
Nợ Hán còn mang một gánh trìu.
Đuốc ngọc canh khuya trời một góc,
Vườn đào nguyền cũ ruột trăm chiều.
Vẫn ai muốn biết đầu đuôi thế,
Xin hỏi chàng Trương nỗi khúc khiêu.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Quan Công cư Tào