05/02/2023 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung thư hoài kỳ 1
病中書懷其一

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 20:59

 

Nguyên tác

平生正直又忠誠,
壯志高懸日月明。
筆下便教風雨動,
詩成解使鬼神驚。
松於歲後節尤勁,
梅向春先色愈清。
榮進安排天命定,
古來白屋起公卿。

Phiên âm

Bình sinh chính trực hựu trung thành,
Tráng chí cao huyền nhật nguyệt minh.
Bút hạ tiện giao phong vũ động,
Thi thành giải sử quỷ thần kinh.
Tùng ư tuế hậu tiết vưu kính,
Mai hướng xuân tiên sắc dũ thanh.
Vinh tiến an bài thiên mệnh định,
Cổ lai bạch ốc khởi công khanh.

Dịch nghĩa

Ta bình sinh vốn chính trực lại trung thành,
Tráng chí cao minh như mặt trăng mặt trời.
Hạ bút khiến gió mưa phải động,
Thơ viết xong, quỷ thần cũng phải kinh.
Cây thông thêm năm tháng đốt càng cứng,
Cây mai trước tiết xuân về sắc càng thanh khiết.
Phú quý vinh hoa mệnh trời đã định sẵn,
Xưa nay vẫn có xuất thân nghèo hèn mà làm đến công khanh.

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Bình sinh chính trực lại trung thành
Tráng chí cao ngời nhật nguyệt minh
Hạ bút làm cho mưa gió động
Thành thơ khiến được quỷ thần kinh
Tùng sau năm rét tiết càng cứng
Mai trước xuân hoa sắc vẫn xanh
Vinh hiển do trời an định sẵn
Nhà tranh có chí vẫn thành danh
Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Bệnh trung thư hoài kỳ 1