24/03/2023 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 16/11/2010 20:58

 

Nền đức vun trồng trải mấy sương
Việc lành sớm ứng bách hoa vương
Màu phô gấm kết, đua muôn đoá
Vẻ sánh sao bày, rỡ mấy hàng
Rủ thềm lan, trăng giãi bóng
Kề toàn ngọc, gió đưa hương
Nhà xuân đã bỏ điềm phồn thịnh
Chu nhã lần xoang chữ lộng chương
Nguồn: Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Không đề