10/08/2022 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 08
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:27

 

Nguyên tác

澶漫山東一百州,
削成如桉抱青丘。
苞茅重入歸關內,
王祭還供盡海頭。

Phiên âm

Đạn mạn Sơn Đông nhất bách châu,
Tước thành như án bão thanh khâu.
Bao Mao trùng nhập quy quan nội,
Vương tế hoàn cung tận hải đầu.

Dịch nghĩa

Mênh mông vùng Sơn Đông là cả trăm huyện,
Cao vòi vọi như cái bàn che gò xanh.
Núi Bao Mao lại chạy vào vùng trong cửa ải,
Tế lễ nhà vua được dâng lên tận đầu biển.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm châu bát ngát vùng Sơn Đông,
Như cái bàn ngăn, gò ở trong.
Bao Mao lại lấn trong cửa ải,
Bái vua đầu biển cũng cùng chung.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 08