07/05/2021 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Nam hỉ vũ
安南喜雨

Tác giả: Trí Tử Nguyên - 智子元

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2018 00:26

 

Nguyên tác

丹鳳銜言下九霄,
遐荒氛氣已潛消。
乾坤雨露通元氣,
海嶽風雲逐使軺。
楊仆樓船何用人?
馬援銅柱不須標!
欲知聖澤涵濡遠,
看取村村滿綠苗。

Phiên âm

Đan phụng hàm ngôn há cửu tiêu,
Hà hoang phân khí dĩ tiềm tiêu.
Càn khôn vũ lộ thông nguyên khí,
Hải nhạc phong vân trục sứ diêu.
Dương Bộc[1] lâu thuyền hà dụng nhân?
Mã Viện đồng trụ bất tu tiêu!
Dục tri thánh trạch hàm nhu viễn,
Khán thủ thôn thôn mãn lục miêu.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Đơn phụng mang thư xuống cửu tiêu,
Cõi xa ác khí đã ngầm tiêu.
Móc mưa trời đất thông nguyên khí,
Mây gió non sông ruổi sứ thiều.
Thuyền chiến Dương công không phải tiến,
Trụ đồng Mã tướng chẳng cần nêu
Cho hay ơn thánh dồi dào khắp,
Xanh mướt đầy đồng ngọn lúa miêu.
Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Hán Vũ Đế sai Dương Bộc đem một đội lâu thuyền qua đánh Nam Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Tử Nguyên » An Nam hỉ vũ