20/03/2023 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn tịch trùng tống tùng thúc dư chi Tử Châu
餞席重送從叔餘之梓州

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:26

 

Nguyên tác

莫嘆萬重山,
君還我未還。
武關猶悵望.
何況百牢關。

Phiên âm

Mạc thán vạn trùng sơn,
Quân hoàn ngã vị hoàn.
Vũ quan do trướng vọng.
Hà huống Bách Lao quan.

Dịch nghĩa

Chớ than van vì cách muôn trùng núi non,
Chú trở về mà cháu vẫn chưa được.
Ở Vũ quan cứ buồn bã ngóng trông,
Huống gì là ở cửa Bách Lao quan.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ oán vạn trùng non,
Chú về tôi vẫn còn.
Vũ quan còn mỏi ngóng,
Hà huống Bách Lao quan.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tiễn tịch trùng tống tùng thúc dư chi Tử Châu