22/10/2021 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử đằng
Violets

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 21:25

 

Nguyên tác

Because in our world
something is always hidden,
small and white,
small and what you call
pure, we do not grieve
as you grieve, dear
suffering master; you
are no more lost
than we are, under
the hawthorn tree, the hawthorn holding
balanced trays of pearls: what
has brought you among us
who would teach you, though
you kneel and weep,
clasping your great hands,
in all your greatness knowing
nothing of the soul’s nature,
which is never to die: poor sad god,
either you never have one
or you never lose one.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bởi vì trong thế giới của chúng ta
một cái gì đó luôn bị che giấu,
nhỏ và trắng,
nhỏ và ngươi gọi là
tinh khiết, chúng ta không đau
như ngươi đau, ơi
khổ chủ; ngươi
không lạc lối
hơn chúng ta, dưới
cây táo gai, cây táo gai giữ
khay ngọc trai cân bằng: cái gì
đã đưa ngươi đến chúng ta
ai sẽ dạy ngươi, dù
ngươi quỳ xuống và khóc,
siết chặt bàn tay to lớn của ngươi,
trong tất cả sự vĩ đại của ngươi biết
không có gì thuộc về bản chất của linh hồn,
cái mà không bao giờ chết: Tội cho Thượng đế phải buồn,
hoặc ngươi không bao giờ có một
hoặc ngươi không bao giờ mất một.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Tử đằng