01/11/2020 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối kỳ
對棋

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 15:47

 

Nguyên tác

劫持人托亂,
黑白兩分明。
湯舞初殘局,
唐虞再洛枰。
得先惟屈戰,
失勢在專爭。
今古多高著,
何如袖手清。

Phiên âm

Kiếp trì nhân thác loạn,
Hắc bạch lưỡng phân minh.
Thang Vũ sơ tàn cục,
Đường Ngu tái lạc bình.
Đắc tiên duy khuất chiến,
Thất thế tại chuyên tranh.
Kim cổ đa cao trước,
Hà như tụ thủ thanh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dọc ngang quân chạy rối,
Đen trắng sắc chia rành.
Thang Vũ vừa xong cuộc,
Đường Ngu lại sắp binh.
Nước hay là sợ đánh,
Thế yếu bởi ham tranh.
Kim cổ nhiều tay giỏi,
Đâu bằng kẻ đứng nhìn.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Đối kỳ