03/07/2022 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài An Dưỡng kỳ 3
懷安養其三

Tác giả: Nhật Quán thiền sư - 日觀禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 21:01

 

Nguyên tác

聞道西方事宛然,
此行須藉好因緣。
磨教一念明如鏡,
不怕彌陀不現前。

Phiên âm

Văn đạo Tây phương sự uyển nhiên,
Thử hành tu tạ hảo nhân duyên.
Ma giáo nhất niệm minh như kính,
Bất phạ Di Đà bất hiện tiền.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cảnh đẹp Tây phương sự uyển nhiên,
Muốn về còn phải tại nhân duyên.
Giữ lòng một niệm dường gương sáng,
Chi ngại Từ Tôn chẳng hiện tiền!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhật Quán thiền sư » Hoài An Dưỡng kỳ 3