16/06/2024 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân từ kỳ 1
從軍詞其一

Tác giả: Hàn Thượng Quế - 韓上桂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 15:11

 

Nguyên tác

朔風勁於箭,
朔草枯如漆。
萬里度居延,
尅勝在明日。

Phiên âm

Sóc phong kính ư tiễn,
Sóc thảo khô như tất.
Vạn lý độ Cư Diên,
Khắc thắng[1] tại minh nhật.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ bắc khô giống sơn,
Gió bấc mạnh hơn tên.
Cư Diên xa vạn dặm,
Mai, quyết thắng tiến lên.
[1] Khắc địch chế thắng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Thượng Quế » Tòng quân từ kỳ 1