29/05/2023 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ
秋思

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 20/07/2021 08:47

 

Nguyên tác

玻璃窗外葉初黃;
披拂微風繞曲廊。
數點菊花籬下綻;
一聲鴻雁碧空揚。
已疏蟋蟀鳴苔砌;
難見蝦蟆隱藕塘。
旅次鄉心偏婉轉;
清秋況易斷人腸。

Phiên âm

Pha lê song ngoại diệp sơ hoàng;
Phi phất vi phong nhiễu khúc lang.
Sổ điểm cúc hoa li hạ triện,
Nhất thanh hồng nhạn bích không dương.
Dĩ sơ tất suất minh đài thế,
Nan kiến hà mô ẩn ngẫu đường.
Lữ thứ hương tâm thiên uyển chuyển,
Thanh thu huống dị đoạn nhân trường.

Dịch nghĩa

Ngoài song cửa kính lá mới chớm vàng;
Phất phơ gió nhẹ quẩn quanh hành lang quanh co.
Mấy điểm hoa cúc nở dưới chân rào;
Một tiếng chim hồng nhạn cất lên giữa bầu trời xanh.
Đã thưa tiếng dế mèn kêu bên thềm rêu;
Khó thấy con ễnh ương ẩn núp dưới ao sen.
Kẻ lữ khách lòng quê càng thêm nhung nhớ;
Huống chi tiết thu trong vốn dễ khiến người phải đoạn trường.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngoài song lá mới chớm vàng;
Gió đùa vấn vít hành lang mấy vòng.
Chân rào cúc điểm vài bông;
Nhạn đâu một tiếng từng không vọng về.
Đã thưa giọng dế bên hè;
Ao sen cái chẫu khó bề tìm trông.
Tình quê lữ khách nặng lòng;
Thu sang dễ chẳng đoạn trường hỡi ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Thu tứ