19/08/2022 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2
哭劉尚書夢得其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:07

 

Nguyên tác

今日哭君吾道孤,
寢門淚滿白髭須。
不知箭折弓何用,
兼恐唇亡齒亦枯。
窅窅窮泉埋寶玉,
駸駸落景掛桑榆。
夜台暮齒期非遠,
但問前頭相見無。

Phiên âm

Kim nhật khốc quân ngô đạo cô,
Tẩm môn lệ mãn bạch tư tu.
Bất tri tiễn chiết cung hà dụng,
Kiêm khủng thần vong xỉ diệc khô[1].
Yểu yểu cùng tuyền mai bảo ngọc,
Xâm xâm lạc cảnh quải tang du[2].
Dạ đài mộ xỉ[3] kỳ phi viễn,
Đán vấn tiền đầu tương kiến vô.

Dịch nghĩa

Hôm nay khóc anh, đường tôi đi lẻ loi
Cửa lăng mộ, lệ chảy đầy râu trắng
Biết đâu tên gãy rồi, cung dùng làm gì được
E sợ môi mất thì răng cũng khô theo
Nơi đầu suối (hoàng tuyền)chôn sâu viên ngọc quý
Xâm xâm đến chốn lạc cảnh, tôi như cây dâu buổi chiều
Dạ đài, tuổi tôi đến kỳ cũng không xa lắm
Chỉ hỏi mai mốt đây muốn gặp nhau, chắc không được.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Khóc anh thắp một nén hương
Lệ rơi, râu trắng như sương ướt dầm
Thiếu tên, cung phải bỏ không
Răng khô môi hở sẽ cùng đớn đau
Ngọc kia chôn kỹ suối sâu
Trông về lạc cảnh như dâu xế chiều
Tuổi tôi cũng sắp đến kỳ
Con đường phía trước mấy khi tương phùng.
[1] Thần vong xỉ khô: môi mất răng khô (môi hở răng lạnh).
[2] Tức tang du mộ (lạc) cảnh 桑榆暮(落)景: bóng xế ngọn dâu, chỉ tuổi già.
[3] Tuổi già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2