06/12/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm phục hoàn Bắc quan
有感復還北關

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2016 04:56

 

Nguyên tác

地舊年新人漸老,
才輕恩重病增多。

Phiên âm

Địa cựu niên tân nhân tiệm lão,
Tài khinh ân trọng bệnh tăng đa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Năm mới, chốn xưa, người dần cỗi,
Tài hèn, ân nặng, bệnh nhiều thêm.
Nguồn: Phạm Thận Duật, cuộc đời và tác phẩm (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Hữu cảm phục hoàn Bắc quan