16/08/2022 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3
舍弟觀赴藍田取妻子到江陵,喜寄其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:08

 

Nguyên tác

庾信羅含俱有宅,
春來秋去作誰家。
短牆若在從殘草,
喬木如存可假花。
卜築應同蔣詡徑,
為園須似邵平瓜。
比年病酒開涓滴,
弟勸兄酬何怨嗟。

Phiên âm

Dữu Tín[1], La Hàm[2] câu hữu trạch,
Xuân lai thu khứ tác thuỳ gia.
Đoản tường nhược tại tòng tàn thảo,
Kiều mộc như tồn khả giả hoa.
Bốc trúc ưng đồng Tưởng Hủ[3] kính,
Vi viên tu tự Thiệu Bình[4] qua.
Tỉ niên bệnh tửu khai quyên trích,
Đệ khuyến huynh thù hà oán ta.

Dịch nghĩa

Dữu Tín, La Hàm đều có nhà ở cả,
Thế mà xuân về thu qua lại ở nhà ai.
Tường thấp hầu như còn đó theo với cỏ tàn,
Cây như vẫn sống có thể cho mượn hoa.
Chọn trúc những mong giống như lối vào nhà Tưởng Hủ,
Làm vườn muốn theo kịp với dưa của Thiệu Bình.
Những năm gần đây vì bệnh nên rượu uống nhỏ giọt,
Nhưng nếu gặp thì em mời anh chuốc nào có than!

Bản dịch của Phạm Doanh

Dữu Tín, La Hàm đều có nhà
Lại náu nhà ai những năm qua.
Tường thấp như còn cùng với cỏ,
Cây cao vẫn đó có thêm hoa.
Muốn như Tưởng Hủ lối trồng trúc
Mong giống Thiệu Bình vườn ươm dưa.
Năm nay vì bệnh thường kiêng rượu,
Em mời anh uống cứ sa đà.
(Năm 767)

[1] Tự Tử Sơn 子山, người nước Lương thời Nam triều. Lương Nguyên Đế phong ông làm tả vệ tướng quân, đi sứ lập được nhiều công lao, cùng tột là chức khai phủ.
[2] Văn học gia thời Đông Tấn, tự Quân Chương 君章, người Lỗi Dương, Quế Dương (nay là thành phố Lỗi Dương, Hồ Nam). Ông thông minh từ nhỏ, có lần mộng thấy con chim đẹp bay vào miệng, từ đó ý văn lưu loát, nên có câu "La Hàm mộng điểu" 羅含夢鳥 chỉ sự bùng phát văn tài. Trước làm quan ngoài cõi, sau về triều giữ chức thượng thư lang, rồi Nghi Đô thái thú.
[3] Người thời Tây Hán, dốc lòng thờ nhà Hán. Vương Mãng 王莽 thoán ngôi, dụ ông ra làm quan, ông cương quyết từ chối nên bị Vương Mãng giết chết. Hán Quang Vũ sau khi khôi phục lại được cơ đồ nhà Hán thì Tưởng Hủ đã chết rồi, bèn phong cho tất cả chín người con tước hầu, nên có hiệu là Cửu hầu 九侯.
[4] Thời Tần được phong là Đông Lăng hầu. Sau khi Tần bị diệt, trở thành kẻ trồng dưa ở bên ngoài cửa Thanh Môn, đông thành Trường An, rất thành công, được xưng tụng là Đông Lăng qua 東陵瓜 hoặc Thiệu Bình qua 邵平瓜, tán dương cái vườn dưa của một vị quan cáo về ở ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3