06/10/2022 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục An Dương Vương
蜀安陽王

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 03:53

 

Nguyên tác

螺城纔築弩纔誇,
海上途窮悔已賒。
若梧興亡由一女,
和親何必鋻前車。

Phiên âm

Loa thành tài trúc nỗ tài khoa
Hải thượng đồ cùng hối dĩ xa
Nhược ngô hưng vong do nhất nữ
Hòa thân hà tất giám tiền xa

Bản dịch của Tự Đức

Thành Loa vừa đắp nỏ vừa khoe
Bờ bể cùng đường hối cũng dư!
Ví biết hưng vong do một gái
Hòa thân nào dẫm vết xe xưa
Nguồn: Thơ văn Tự Đức, NXB Thuận Hóa, 1996
dựa vào bản phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa miền Nam xuất bản năm 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Thục An Dương Vương