07/10/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hứng bài 24
述興

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2005 22:57

 

Chữ Nôm

功名乑特合駆閑,
冷與謳之世議慿。
傉喼越鄽萞夢,
池清發礊秧蓮。
庫收風月苔戈耨,
船阻煙霞裵尾傁。
盃固沒峼忠免孝,
砙庄缺染庄顛。

Phiên âm

Công danh đã được hợp về nhàn,
Lành dữ âu chi thế ngợi khen[1].
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Trì thanh[2] phát cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
Bui có một lòng trung liễn[3] hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen[4].
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 137 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, chưa rõ của ai.

Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976, tr. 418-419
[1] Có bản đọc là “nghị khen”.
[2] Có bản đọc là “Đìa thanh”.
[3] Có bản đọc là “lẫn”.
[4] Chăng nghĩa là chẳng. Câu này rút ý từ câu “Ma nhi bất lận, miết nhi bất truy” (Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen) trong Luận ngữ, ý nói lòng vững vàng, trong sạch theo bản lĩnh của mình, gắn với đạo trung hiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thuật hứng bài 24