05/03/2021 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm đá nát vàng phai (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 10:19

 

Trăm năm đá nát vàng phai,
Ngã thì lại dậy, kén ai trên đời.
Trăm năm đã nát vàng mười,
Ngã thì lại dậy, ai cười mặc ai.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm đá nát vàng phai (I)